výs­tavy

rezi­dence

Rezi­dence v Nordic Artists’ Cen­tre — výzva

Pro­gram pod­poruje mez­inárodní kon­takty se zaměřením na vizuální umění, design, architek­turu. Výzva na rezi­denci v roce 2016 je otevřena tvůr­cům a kurá­torům v těchto oborech. Rezi­dence jsou možné na dva až tři měsíce (tvůrci), u kurá­torů na jeden měsíc.

Číst dál…

Insti­tut umění — tvůrčí pobyt v oblasti výt­varného umění, arch. a fotografie (Bukurešť) — výzva

Insti­tut umění, ve spolupráci s Min­is­ter­stvem kul­tury ČR a Českým cen­trem v Bukurešti, vyp­isuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výt­varného umění, architek­tury a fotografie se zaměřením na veře­jný pros­tor v Bukurešti v období 1. – 30. června 2015. Číst dál…

Insti­tute of the Euro­pean Invest­ment Bank — rezi­dence pro vizuální umělce v r. 2015 — výzva

Insti­tute of the Euro­pean Invest­ment Bank nabízí 3týdenní rezi­denci v Lucem­bursku pro vizuální umělce mladší 35 let. Umělec by měl během rezi­dence vytvořit nové umělecké dílo s využitím fotografie, videa, insta­lací nebo/​a nových médií, a to na téma The Imprint of Man – Rep­re­sent­ing the Anthro­pocene. Číst dál…

výzvy

Sum­mer Acad­emy Salzburg 2015 — stipen­dia pro mladé kurá­tory a umělce

Erste Foun­da­tion nabízí stipen­dia pro mladé umělce a kurá­tory určené k účasti na kurzu dle vlast­ního výběru, který se bude konat v rámci Inter­na­tional Sum­mer Acad­emy of Fine Arts v Salzburku.

Číst dál…

Výzva na léto 2015 — Galerie Ate­lier Síň, Telč

Kul­turní spolek Oblast vyh­lašuje výzvu k podání uměleck­ých výs­tavních pro­jektů, určených k real­izaci v pros­torách židovského hřbitova v Telči v období 27. 6. — 4. 9. 2015.
Vítáme i pro­jekty s pře­sa­hem do okolní kra­jiny.
Výs­tavy probíhají vždy jeden týden.
Uzávěrka pro podání je 10. 4. 2015.

Číst dál…

Voies Off Fes­ti­val cel­e­brates its 20th anniver­sary!

Voies Off Fes­ti­val cel­e­brates its 20th anniver­sary!

WWW​.VOIES​-OFF​.COM/​I​N​S​C​R​I​R​E
SUB­MIT A SIN­GLE APPLI­CA­TION AND RUN FOR 3 AWARDS
DEAD­LINE :: FEB­RU­ARY 10, 2015

From July 6 to 11, 2015, the Voies Off Fes­ti­val Off ben­e­fits Arles an inter­na­tional rep­u­ta­tion in the ser­vice of emerg­ing tal­ents.
Číst dál…

soutěže

Are you 2015’s best mobile phone pho­tog­ra­pher?

Win a trip to Lon­don to attend the 2015 Sony World Pho­tog­ra­phy Awards gala cer­e­mony, plus Sony Mobile Xpe­ria™ equip­ment.

Dead­line 27th Feb­ru­ary.

Enter for FREE now

Dummy Award Kas­sel 2015 – Reg­is­tra­tion now open!

Reg­is­tra­tion now open!
The Foto­book­fes­ti­val Kas­sel invites again all pho­tog­ra­phers to present their so-​far unpub­lished pho­to­books to an inter­na­tional pub­lic and to emi­nent experts. Číst dál…

The Choice Awards

Dead­line: Feb­ru­ary 19, 2015. Appli­ca­tions open in January.

The Choice Awards rec­og­nize out­stand­ing pho­tog­ra­phers work­ing in all processes and sub­ject mat­ter.
The Awards are divided into three cat­e­gories: Curator’s Choice, Editor’s Choice, and Gallerist’s Choice.
Win­ners receive recog­ni­tion via exhi­bi­tion, pub­li­ca­tion, port­fo­lio reviews and more. Číst dál…